Látogassa meg Nagyváradot a Google Street Viewen '

Látogasson Nagyváradra a Google Street Viewen ' Kezdje a Borsi úton. Kattintson a linkre a instantstreetview.com-ra '

2013. május 31., péntek

A nagyváradi emlékművek sorsa a régi sajtóban

Az első világháború utáni hatalomváltás magával hozta az Erdélyben felállított emlékművek eltávolítását, megrongálását vagy legjobb esetben áthelyezését. Ez történt Nagyváradon is. Az új hatalom képviselői nem nyughattak, míg Szent László király emlékművének helyébe fel nem állították Ferdinánd király szobrát, és el nem távolították Szacsvay Imre 1848-as szabadságharcos és Szigligeti Ede szobrát.
      
      A nagyváradi Szent László szobor. Szent László király városában, Nagyváradon végre művészi értékű szobor őrzi a város, a püspökség és káptalan alapítójának emlékét. A Schlauch bíbornok püspök által készíttetett ércszobor e hó 11-én délelőtt egyházi pompa között avattatik föl a Szent László téren. A szobor Tóth István műve, s általános elismeréssel találkozik. Az alak 3 méter magas, fején királyi koronával, baljában egyenes kard, jobbján csüng csatabárdja, lábai páncélosok, a köpeny művészi redőnyökbe van szedve. Kettős rács veszi körül a szobrot, mely arccal keletre áll. A leleplezési ünnepély 9 órakor délelőtt kezdődött a Szent László templomban, melyet nagyszámú közönség foglalt el. A szép nagy tér házain lobogók lengtek, s ezernyi sokaság gyűlt össze. Az ünnepi misét Schlauch püspök mondta, mely a hős királyt dicsőíti. Mise után a bíboros püspök az összes papság kíséretében kivonult a szoborhoz, azt felszentelte és megáldotta. A szobor gondozása a városi róm. kath. plébániára bízatott. A szobor összesen mintegy 12 ezer forintba került, s Nagyvárad díszére válik. Délben szűkebb körű ebéd volt a bíbornoknál, melyen úgy az áldozatkész egyházfejedelmet, valamint a derék szobrászt, Tóth Istvánt ünnepelték. (Vasárnapi Újság, 1892. IX. 17., 644. old.)
      Szent László emléke Nagyváradon. Nagyváradon e hó 10-én vasárnap avatják fel Szent László király ércszobrát, melyet Schlauch Lőrinc bíbornok-püspök készíttetett Tóth István szobrásszal a főtéren volt dísztelen kőszobor helyett. A szobrot isteni tisztelet után a bíbornok-püspök szentelte föl. A régi egyszerű szobrocskát a szeminárium kertjében állítják fel. A káptalan és a püspök különben Szent László emlékének még fényesebb megörökítésére is készül. Az egyházmegye patrónusának hatalmas lovas szobrát állítják föl a püspöki rezidencia előtt. (Vasárnapi Újság, 1893. IX. 10., 624. old.)
      Királyszobor-avatás Nagyváradon. Megírtuk, hogy Kara Mihály szobrászművész műtermében készült Ferdinánd király impozáns mellszobra, melyet a nagyváradi hadapródiskola parkjában helyeznek el. A gipszszobrot, melyet Kara Mihály nagy ambícióval mintázott, most öntik bronzba a nagyváradi vasöntödében. A bukaresti kormány élénken érdeklődik, hogy mikor lesz kész a szobor, mert az avatási ünnepen úgy a főhadiszállás, mint a minisztérium képviseltetni akarja magát. Azt az értesítést küldték Nagyváradról, hogy a szobor e hét végére lesz készen, úgyhogy az avatási ünnep e hó 25–30. között lesz megtartható. (Új Világ, 1920. III. 20., 3. old.)
      Eltávolítják a nagyváradi Szent László szobrot. Ismeretes, hogy Nagyváradon Ferdinánd királynak lovas szobrát akarják fölállítani. A terv nem mai keletű, Mosoiu tábornok, közlekedésügyi miniszter elnöklete alatt már régen megalakult a király lovas szobor bizottsága, amely az előkészítő munkálatokat elvégezte. A miniszter leiratában jelezte, hogy a maga részéről a nagy terjedelmű Szent László teret tartaná a legalkalmasabbnak a szobor elhelyezésére. A Szent László téren azonban van már egy királyszobor. Évtizedek óta ott áll a város alapítójának, Szent Lászlónak a szobra. A városi tanács ezért azt a határozatot hozta, hogy a Szent László szobrot eltávolítják, s annak helyébe fogják felállítani Ferdinánd király lovas szobrát. Hogy az eltávolítandó Szent László szoborral mi történik, arra vonatkozóan feleslegesnek tartottak határozatot hozni. A tábornok előzőleg kijelentette, hogy távol áll szándékától a Szent László szobor áthelyezése, azért, mert teljesen indoktalan a város alapítójának szobrát eltávolítani, másrészt a Szent László tér elég terjedelmes arra, hogy azon helyet találjanak Ferdinánd király lovas szobra számára is. (Ellenzék, 1923. VI. 28., 2. old.)
      Megtörtént a Szent László szobor eltávolítása. Megírtuk, hogy a nagyváradi hatóságok Szent László királynak, Nagyvárad alapítójának szobrát el akarják távolítani, és helyébe Ferdinánd királynak most készülő lovas szobrát akarják felállítani. A szobor eltávolítása tegnap meg is történt. A 18 mázsás szobrot a tegnap emelőkészülékkel helyéről levették, egy hatalmas társzekérre tették és elszállították. Hír szerint a szobrot a püspöki kertben fogják elhelyezni. A szobor eltávolítási ideje alatt nagy közönség tartózkodott a Szent László téren, s közülük többen sírásra fakadtak. (Ellenzék, 1923. VII. 14., 4. old.)
      A nagyváradi Szent László szobor sorsa. Megemlékeztünk már arról, hogy a nagyváradi Szent László teret újrarendezik, a legendás király szobrát lebontották, helyébe Ferdinánd román király szobrát fogják állítani. A Szent László szobor a katolikus püspökség kertjébe kerül, ahol Schlauch Lőrinc volt bíboros szobrával szemben állítják fel. A szobrot az elterjedt hírekkel szemben nem fogják felszentelni, mert a másodszori felszentelés ellenkezne az egyházi szokásokkal, valamint a magyarság nagyobb arányú összegyülekezését a hatóságok félremagyarázhatják. (Keleti Újság, 1923. VII. 21., 7. old.)
      A királyi pár az eltávolított Szent László szobornál. Ismeretes, hogy Szent László szobrát eltávolították régi helyéről, ahova Ferdinánd király lovas szobra kerül. Mint értesültünk, az ünnepélyes leleplezés után, amelyen az uralkodói pár is jelen lesz, Ferdinánd király és Mária királyné meglátogatják a római katolikus püspöki palota parkjában elhelyezett Szent László szobrot is, hogy a szent király iránti kegyeletüknek kifejezést adjanak. (Brassói Lapok, 1923. VIII. 2., 4. old.)
      Eltávolították Szacsvay Imre bronzszobrát Nagyváradon. A városi mérnöki hivatal emberei megjelentek az Eminescu téren, állványzatokat emeltek Szacsvay Imre negyvennyolcas hős bronzszobra köré, s hétfő délutánra a szobrot eltávolították helyéről. Kallós Ede magyar szobrászművésznek ezt az egyik legsikerültebb alkotását még a kilencszázas évek elején állították fel a Körös partján. A szobrot becsomagolták, mint hírlik, kiadják a magyarországi műemlékbizottságnak, amely gondoskodott a szobor más helyen való felállításáról. (Brassói Lapok, 1937. IV. 22., 6. old.)
      Szigligeti Ede szobrát is eltávolították Nagyváradon. Pár héttel ezelőtt a városi tanács rendeletére megjelentek a műszaki munkások az Eminescu téren, és többnapi munkával eltávolították Szacsvay Imre 1848-as szabadsághős szobrát. Csak a szobor alapzata maradt a Körös partján. Most Szigligeti Ede költő és színműíró mellszobrát távolították el a hatóságok. A mellszobor eredetileg a város szívében, a Mária királyné téren állott, innen behelyezték a Carmen Silva park elejére. Nem lehet elmondani tehát, hogy nem voltak kíméletesek a hatóságok… Fokozatosan távolították el a szobrot. Fokozatosan szoktatták hozzá Nagyvárad közönségét, hogy a politikailag közömbös és tisztán irodalmi szempontból kitűnő magyar író szobrát sem szemlélhetik már. Szigligeti alakja sem állhat csöndes, lesütött szemmel a park elején, mert a meg nem értés viharában ő is politikai szimbólum lett. Szigligeti szobrával eltűnt a város területéről az utolsó magyar műemlék is. (Brassói Lapok, 1937. VI. 5., 5. old.).Forrás : hhrf.org 

Ferdinánd király szobra Nagyváradon
 
Sursa : europeana.eu

Ferdinánd király Nagyváradon

Kereken 94 évvel ezelőtt, 1919.05.23-án, körülbelül egy hónappal a város román fennhatóság alá kerülése után Váradra látogat Ferdinánd király és neje, Mária királyné. 
 A magas rangú vendégeket Várad városépítő polgármestere, az akkor már nyugdíjazás előtt álló Rimler Károly fogadta.
A helyi magyar lapok (melyekben most először fordultak elő nagy, üres cenzúrázott foltok) megírták hogy a pályaudvaron díszkaput, a Szent László (Unirii) téren pedig díszes tribünt állítottak fel. Itt került sor a hódoló felvonulásra, repülögéprõl pedig virágot szórtak a tömegre.
A Holdas templomban hálaadó misét, a Nagypiacon csapatszemlét tartottak.
Forrás : Többarcú Nagyvárad Facebook facebook.com 
 Ferdinánd király szobra Nagyváradon  Forrás :europeana.eu
 

Nagyváradról elszármazottak találkozója

A 2013. június 28–30. között sorra kerülő Szent László Napok keretében, június 29-én, szombaton tartjuk a Nagyváradról elszármazottak találkozóját. Rendezvényünk elsősorban azoknak az idegenbe szakadt egykori váradi polgároknak szól, akik büszkén vallják magukat az Ady Endre által „Pece-parti Párizsnak” nevezett város szülöttjének, és akik szívükben mindvégig megmaradtak nagyváradinak és magyarnak. Nosztalgiázzunk együtt, idézzük fel közösen, milyen volt egykoron ez a város! A találkozóra várjuk azokat is, akiket rokoni szálak fűznek a „boldog Váradhoz”, és szeretnék megismerni a város múltját, jelenét, szeretnének elbeszélgetni az itthon maradottakkal.
A délelőtt 10 órától, a Partiumi Keresztény Egyetemen kezdődő találkozón – többek között – jelen lesz a Bihar megyei Gyanta településről származó jeles filmrendező, zeneszerző és televíziós szerkesztő, Boros Zoltán, aki egyebek mellett Nagyváradhoz kötődő emlékeiről fog beszélni. Ugyanakkor a rendezvényen levetítjük egyik dokumentumfilmjét is. Nagyvárad régi hangulatát egy képeslapokból álló gyűjtemény bemutatásával igyekszünk feleleveníteni. Jelen lesznek olyan meghívottak is, akik munkáságukkal méltán öregbítették Nagyvárad hírnevét a nagyvilágban. 
Számos meglepetéssel készülünk, érdemes tehát figyelemmel kísérni az időközben formálódó program-tervezetünket. 
Várjuk mindazon külföldön élő váradiak jelentkezését, akik szeretnének részt venni rendezvényünkön. Jelentkezni, érdeklődni a nagyvarad@szentlaszlonapok.ro e-mail címen lehet. 
Forrás : facebook.com

2013. május 29., szerda

Nagyváradi zsidó Ghettó

A nagyváradi zsidó Ghettóról sokat lehetne írni.Sajnos létezett és sok nagyváradi zsidót indítottak útnak , akik soha nem jöttek haza Németországból.A zsidó Ghettó helye piros színnel van megjelölve a fenti térképen.Az emléke örökké megmarad.

A magyar közigazgatás alatt levő Nagyváradon 1944 májusában két kényszerlakhelyet állítottak fel. Az elsőt a legszegényebb sorú zsidók által a legsűrűbben lakott városrészben hozták létre, a Körös folyó bal partján, a nagy ortodox zsinagóga és a Nagypiac környékén, a város mintegy 27 ezer sárgacsillagosa számára. Összesen harminchat utcát foglalt magában. A gettót két méter magas deszkapalánk zárta körül; az egyetlen kapubejárata a Kapucinus (ma Traian Moşoiu) és Zárda (most Mihai Viteazul) utca sarkán nyílt. A második kényszerlakhelyt 8 ezer Bihar vármegyei zsidónak szánták. A Kaszárnya tér övezetében feküdt, és oda tartozott az utcaseprők számára fenntartott Köröslaktanya is. A nagyváradi volt Magyarország legnagyobb vidéki gettója, amelyet a budapesti Új magyarság c. lap „a legreprezentatívabb vidéki gettó”-nak minősített.
E két kényszerlakhelyen lejátszódott tragikus eseményekről számos tanúságtétel maradt fent. Keltezésük szerint három csoportba sorolhatók: (I.) a nagyváradi gettó fennállása idején született két részletes napló, továbbá Radnóti Miklós Bihar megyei munkaszolgálatának feljegyzései és Rózsa Ágnes nürnbergi levelei, (II.) közvetlenül a háború után írt munkák vagy jegyzőkönyvbe vett tanúvallomások, (III.) egyes túlélők késői visszaemlékezései vagy tanúságtétele, és (IV.) a túlélők leszármazottainak emlékezései. Az alábbiakban ezeket a dokumentumokat járom körbe, tartalmi átfedések és párhuzamok miatt nem szigorúan időrendben. Másfelől, az írás terjedelmi korlátai miatt, egy-egy irodalmi forrás ismertetésének részletessége nem arányos annak adatgazdagságával vagy – a szépprózai művek esetében – az ismertetés terjedelme nem tükrözi annak irodalmi értékét.
Tovább a varad.ro-n ' 
Bővebb információ tikvah.ro 

A boldog túlélők
A fotók forrása : jewsinoradea.wordpress.com

Ceaușescu Nagyváradon


Ceaușescu látogatásai alkalmával ezreket vittek a beszédének meghallgatására és éljenezésére.Még sokan vissza emlékeznek ezekre a látogatásokra.Az albumban a 1969, 1970, 1976, 1977, 1979, 1982 és 1987 -es látogatásairól nézhetnek meg fotókat.Forrás :oradeamea.com 

1969
1970 Nagygyűlés 
1976. Fogadás a repülőtéren
1976 Sinteza
1977 Nicolae Ceaușescu tárgyalása Kádár Jánossal Nagyváradon
1979
1982 Lemnul 
1982 Miorița
1982 Înfrăţirea
1982 Ceauşescu beszéde a Főtéren
 1987. Centru Civic
 Forrás :oradeamea.com 
Az albumot megnézhetik a picasaweb.google.com 


A nagyváradi Szent-László tér és a Bémer tér látványtervezete

A városalapító lovagkirályról elnevezett főtér arculata a történelem során nagy változásokon ment át. A kommunista időkből ránkmaradt elkerített füves területek napjainkra gazossá, szemetessé váltak, elveszik a teret a gyalogosoktól, mára már csak a kommunizmus mementói. A parkba illő füves területek felszámolásával könnyebben lehet majd közlekedni a téren, nem kell majd kerülgetni őket. Egy részük igy is megmarad, ahol pedig nem, ott a kövezet mintája jelöli majd egykori helyüket. Az elhanyagolt, elburjánzott fák helyére kisebbek, moderáltabbak kerülnek majd, és számszerint jóval több, ám ezek olyan méretűek lesznek hogy ne takarják el az épületeket, ugyanakkor árnyékot adjanak a padokon pihenőknek.- írja Müller Annamária nagyváradi építész, a látványtervezet készítője. Forrás : mullerannamaria.blogspot.ro
Vajon a váradiaknak is tetszik a látványtervezet?Az is lehet,hogy csak kísérleti szakaszban van ...

A  templomtoronyból nézve
Kilátás az egyik teraszról.
Több tér lesz a gyalogosoknak
Szökőkút a Sas palota előtt
A Bémer tér 
A régi villamos kávézóként várja majd utasait
A fotók forrása Müller Annamária építész blogja

 


Szent László (Unirii) tér

A két világháború között nevet cserélt: Egyesülés tere lett és az a jelenlegi neve is. A tér közepén 1924-től a Nagy Románia létrehozójának I.Ferdinánd királynak szobra állt. Ma egy másik lovasszobor Mihai Viteazult ábrázolja. Ez az a hely, ahol a lakosság és a város vezetői elhelyezik minden alkalommal a megemlékezés koszorúját, így emlékezve a hősökre. A teret körülvevő épületek: Városháza, Görög katolikus püspöki palota, Sf.Ierarh Nicolae ortodox templom, Holdas templom, Fekete sas palota és a Szent László templom.Forrás : welcometoromania.ro

A Szent László tér, most - Unirii - rajzon
Reggelre egy kis piacolás a Szent László téren. Mivel még nincs meg a Görög Katolikus Püspökség Palotája az évszám 1904 elõtti.
Kispiac a Szent László (Unirii) téren
1907 - Szent László (Unirii) tér.
A Szent László (Unirii) tér sarka egy képen Pojke Roland gyűjteményébõl
Szent László (Unirii) tér a Görög Katolikus Püspöki Palotával.
Vásározás a kispiacon (Szent László/Unirii tér); háttérben a Moskovits-ház és a Holdas templom.
Jövés-menés a Szent László téren
Szent László (Unirii) tér a két világháború közötti idõben, Ferdinand király szobrával.
És egy kép a kommunista időkből - sehol egy jármű, ember is alig (lehet vasárnap volt)
A Szent László (Unirii) tér, mikor éppen Malinovszki névre keresztelték.
Szerencse a piros villamos és a zöldövezet mert az épületek nagyon szomorú szürkék (Szent László/Unirii tér).
Szent László (Unirii) tér egy napos tavaszi délután.
A fotók forrása :Többarcú Nagyvárad facebook.com 
A teljes album megnézhető a picasaweb.google.com-on ' 

2013. május 27., hétfő

Kiss úr bernáthegyi kutyái

Nagyvárad egyik jellegzetes látványa volt Kiss úr bernáthegyi kutyái a Főutcán - Republici. Kiss úr több bernáthegyi kutyát tartott.A kutyák általában az ablakban nézték a nagyváradiakat, a nagyváradiak pedig őket.Kiss úr sok nemzetközi díjat nyert a bernáthegyi kutyáival.Sokan nézték amikor sétáltatta a kutyákat.Kiss úr halála után eltűntek a bernáthegyi kutyák is. Sajnos ...A fotó csak illusztráció
Ebben a ház ablakából nézték a váradiakat Kiss úr bernáthegyi kutyái ....

Bernáthegyi kutyák mentés előtt az Alpokban. Forrás : motorostura.hu

Rajzok a nagyváradi várról

Rajzok melyek a nagyváradi várról készültek bizonyítják a vár valódiságát,fontosságát és az elhelyezkedését.Hires utazók készítették a rajzokat különböző korokban.Érdekesség lehet,hogy a várt egy szigeten helyezték el a templommal,mely középen látható.Forrás : Többarcú Nagyvárad Facebook

Rövid története: Ezen a 150 000 négyzetméteren, 9 évszázadon át egyik itt álló építménynek sem volt nyugodt története. A XI.-ik század utolsó negyedében a Sebes-Körös által körbeölelt szigeten a Pece patak mellett I.László király úgy határozott "az angyalok ösztönzésére"- hogy felépítettet, egy kolostort Szent Szűz Mária védsége alatt. A kolostor megvédésére érdekében a Váradi várat építették köré. 1241-ben földvár állt ezen a helyen faépítményekkel. 1247-1569 között egy kör alakú kővárról tud a történelem. Mai formáját - ötszögű, a sarkokban bástyákkal, vizesárokkal - 48 évig építették, 1570-1618 között. Olasz építészek keze munkáját dicséri, 1092-1557 között a Római katolikus püspökség fennhatósága alá tartozott, ami alatt jelentős vallási és kulturális központtá nőtte ki magát. A falakon belül könyvtár, csillagvizsgáló, nyomda és iskola is működött. A katolikus templomában és a temetőjében nem kevesebb, mint 7 király talált örök nyugalomra: László király 1095. július 25-én halt meg Zólyomban, testét valamikor később 1130-as évek körül hozták Nagyváradra, II Andrást 1235-ben temették el Nagyváradon, majd később átvitték Egresre, 1131-ben temették el II István királyt, IV László is itt talált örök nyugalomra, miután Keserűben 1290-ben meggyilkolták. Nagyváradon temették el1319-ben Beatrix királynét is, I Károly második feleségét, Mária királynét 1396-ban, akit férje Zsigmond király 1437-ban követett. E sok királyi hant azt a legendát látszik megerősíteni, hogy a város alapítójának Szent László, hiszen az ő temetését követően igen sok király is itt kívánt örök nyugalomra térni. 1557-től hadászati jelentőséggel bírt. Az idők során megtámadták a tatárok (1241), törökök (1474, 1598, 1658, 1660), felkelők (1290, 1514, 1664, 1703-1710), az erdélyi fejedelemségek csapatai (1557, 1603) és az osztrákok (1692). Ám a ma is látható várfalakat mindössze két alkalommal tudta az ellenség bevenni. 1598-ban a törökök 5 héten át, ostromolták a vár falait, de nem tudták bevenni. Akkortájt Mihai Viteazul sietett a váradiak segítségére, és a járvány is megtizedelte a török sereget. Ma már a szakemberek a középkori vár restaurálásán dolgoznak.
A történelem lefolyása és politikai-hadi események során, Nagyvárad vára három formában létezett:

• földvár palánkkal (1241-ig)
• kör alakú kővár (1247-1569)
• pentagonális vár bástyákkal a sarkain és vizesárokkal (1569-től)
 
Forrás : magyarvagyok.com 

Rajzok a nagyváradi várról 

Legrégebbi térkép a nagyváradi várról
 Nagyváradi vár egy Atlaszban
 Korabeli rajz a várról - 1.
 Korabeli rajz a várról 4. . Ezeket híres utazók rajzolták , akik bejárták Erdélyt.Érdekesség lehet,hogy a sziget közepén helyezik el a várt és a templom a vár közepén látható. A dátum 1624 ...